Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.

Rozumím

V níže uvedených bodech jsou uvedeny podmínky, za nichž společnost UNISMINI – služby, spol. s r.o. (dále jen UNISMINI) poskytuje služby na území České republiky, pokud není smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou tyto podmínky, stanoveno jinak.

1. UDÁNÍ CENY

Udání ceny je poskytováno na základě ceníku a nabídky. Pokud není stanoveno jinak, zůstává cena v platnosti po dobu jednadvaceti (21) dnů.

2. CENY

2.1 Ceny jsou udávány v českých korunách.
2.2 Firma UNISMINI si vyhrazuje právo změny koncové ceny u dováženého zboží při změně kursu o +/- 2% mezi datem objednávky a datem dodání.
2.3 Ceny zahrnují pojištění a celní poplatky u dováženého zboží, kromě případů, kdy je v udání ceny uvedeno jinak.
2.3.1 Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude připočtena k ceně za výrobek nebo dodávku a fakturována zvlášť, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

3. ÚHRADA

3.1. Všechny částky poukázané ve prospěch Unismini musí být v plné výši, prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem.
3.2 Vlastnické právo k technickému vybavení a hmotnému zboží přechází na zákazníka okamžikem připsání na účet UNISMINI všech plateb splatných zákazníkem za dodávku podle těchto podmínek.

4. DODÁNÍ

4.1. Dodávka hmotného zboží se považuje za uskutečněnou a riziko ztráty nebo škody přechází na zákazníka okamžikem, kdy dojde k dodávce zboží na dohodnuté místo.
4.2 V případě, že dojde k prodlení v odeslání na žádost zákazníka nebo z jiných důvodů, za které zákazník odpovídá, veškeré náklady skladování z tohoto plynoucí za dobu od původně dohodnutého termínu dodávky do skutečné dodávky budou účtovány zákazníkovi.
4.3 Dojde-li ke zpoždění dodávky z důvodů, o kterých se lze rozumně domnívat, že jsou v moci UNISMINI nebo za které UNISMINI odpovídá a nebude-li tato uskutečněna ani v dodatečné lhůtě písemně stanovené zákazníkem, má tento právo objednávku zrušit.
4.4 Dodávka hmotného zboží na místo instalace není zahrnuta v ceně, pokud dohoda nebo smlouva nestanoví jinak.
4.5 Zpětný odběr obalové techniky podle zákona 477/2001 Sb. (Zákon o obalech) je zajištěn odvozem obalů dodavatelem zboží z místa instalace a jejich následnou ekologickou likvidací přes autorizovanou smluvní firmu.

5. INSTALACE. PŘÍPRAVA MÍSTA INSTALACE.

5.1 Před vlastní instalací je zákazník povinen zajistit přípravu jejího místa v souladu s příručkou nebo pokyny vydanými firmou UNISMINI.
5.2 Instalace dodaného zboží není zahrnuta v ceně, neuvádí-li UNISMINI jinak.
5.3 Instalace se pokládá za ukončenou v okamžiku úspěšného zakončení standardních zkušebních procedur nebo při započetí komerčního využívání výrobků nebo dodávky zákazníkem.
5.4 UNISMINI nenese odpovědnost za připojení dodávaných výrobků k cizím výrobkům. Jestliže UNISMINI provede připojení těchto výrobků na žádost zákazníka, neručí za případně vzniklé škody.
5.5 U zboží určeného k instalaci zákazníkem se převzetím rozumí čas dodání, pokud zákazník do patnácti (15) dnů neoznámí vady výrobků nebo jejich nesoulad s objednávkou přijatou UNISMINI.

6. ZÁRUKY

6.1 Záruka na zařízení se řídí zárukou od výrobce a těmito podmínkami.
6.2 UNISMINI odpovídá za vady materiálu nebo zpracování po dobu jednoho (1) roku od data ukončení instalace nebo, jestliže UNISMINI instalaci neprovádí, od data dodání (záruční doba), není-li v udání ceny, předávacím protokolu nebo dodacím listě určeno jinak. Jestliže UNISMINI brání v instalaci některého zařízení okolnosti, které není v její moci ovlivnit, po dobu delší než třicet (30) dnů od data dodání, začíná záruční doba běžet třicátý (30.) den po dodání.
6.3 Podle těchto záručních podmínek je povinností UNISMINI opravit nebo vyměnit kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny celého zařízení nebo jeho části se do záruční doby nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení (převzetí opraveného, vyměněného zboží), záruční doba se o tento čas prodlužuje. Oprava se uskuteční v normální pracovní době UNISMINI. Veškerá nahrazená zařízení nebo součásti se stávají majetkem UNISMINI.
6.4 Doba nástupu na opravu vadného zařízení je nejdéle do 48 hodin.
6.5 Výše uvedené záruční opravy bude UNISMINI provádět v místě instalace. Toto se nevztahuje na počítače řady PC a zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) do 3 kVA, tyto jsou opravovány v laboratoři firmy UNISMINI nebo u zákazníka, podle typu zakoupené služby. Záruka nezahrnuje dopravu (cestovné) a spotřební materiál (tonery, barvící pásky a válce do laserových tiskáren, akumulátory do zdrojů nepřerušitelného napájení a další), pokud podmínky nestanoví jinak. Reklamované zboží lze vrátit pouze v původním obalu a úplném stavu, včetně příslušenství.
6.6 Reklamace zboží podléhá Reklamačnímu řádu firmy UNISMINI. Reklamační řád je vyvěšen na veřejně přístupném místě ve firmě UNISMINI.
6.7 Uvedené záruky jsou podmíněny řádným používáním a ošetřováním produktu, udržováním bezpečného a vhodného místa instalace.
6.8 Jestliže se prokáže skutečnost, že zařízení není vadné ve smyslu podmínek záruky, uhradí zákazník UNISMINI veškeré náklady na dopravu, manipulaci a opravy podle sazeb běžných v té době.
6.9 Nesplnění podmínek Reklamačního řádu může být důvodem ke ztrátě záruky.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY - OMEZENÉ RUČENÍ

7.1 Právo zákazníka na náhradu škody na majetku plynoucí z činnosti firmy UNISMINI bude omezeno na maximální částku jednoho miliónu korun českých (1.000.000,- Kč) za přímé ztráty. UNISMINI nebude v žádném případě ručit za žádné škody vyplývající ze ztráty dat, ušlého zisku, užití produktů, ani za žádné náhodné nebo následné škody, i kdyby byla na možnost takových škod upozorněna.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA VÝPOČETNÍ TECHNIKU – PC a komponenty

8.1 Pro uznání reklamace PC musí být splněny podmínky uvedené v Reklamačním řádu firmy UNISMINI.
8.2 Provozní teplota okolí se musí pohybovat v rozmezí udaném technickými podmínkami. Skladovací teplota okolí od 0 do 40oC.
8.3 Záruční doba na výpočetní techniku se řídí záruční dobou výrobce.
PC Záruka Servis
Sestava PC firmy Unismini 36 měsíců (záruka typ 3.1) 1. rok u zákazníka
2. až 3. rok laboratoř
Sestava PC firmy Unismini 36 měsíců + služba uniPac (záruka typ 3.3) 1. až 3. rok u zákazníka

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA ZDROJE NEPŘERUŠITELNÉHO NAPÁJENÍ (UPS)

9.1 UPS musí být připojena a zapnuta do tří měsíců od data předání (podle dodacího listu nebo předávacího protokolu).
9.2 Zdroj musí být provozován v souladu s technickými podmínkami výrobce (provozní teplota se musí pohybovat rozmezí udaným technickými podmínkami).
9.3 Skladovací teplota okolí od 0 do 40oC.
9.4 Záruka u UPS nad 3 kVA je podmíněna pravidelnou údržbou prováděnou na náklady zákazníka.
9.5 První rok záruky provádí údržbu firma Unismini bezplatně.
9.6 V případě, že nebude preventivní údržba zdroje prováděna, zkracuje se záruční doba zdrojů nad 3 kVA na 12 měsíců od dne uvedení do provozu, případně na 12 + 1 měsíce ode dne dodání výrobku.
9.7 Instalace UPS o výkonu nad 3 kVA (instalace do pevných rozvodů) musí být provedena odborně vyškolenou firmou.
9.8 Záruka na UPS o výkonu nad 3 kVA se vztahuje pouze na zdroje nainstalované odborně vyškolenou firmou.
9.9 Záruční oprava je provedena zdarma, zákazník hradí pouze dopravu a to u UPS, které neinstaluje firma Unismini.
9.10 Uznání reklamace podléhá Reklamačnímu řádu firmy Unismini.
UPS Záruka Servis
Pulsar Ellipse (+Premium) 24 měsíců laboratoř
Pulsar Evolution 24 měsíců laboratoř
Pulsar Extreme a Extreme C 24 měsíců laboratoř
Comet Extreme 12 měsíců u zákazníka
Comet S31 12 měsíců u zákazníka
Galaxy 3000 12 měsíců u zákazníka
Galaxy PW 12 měsíců u zákazníka
Galaxy 12 měsíců u zákazníka
Baterie (od zdroje Comet nahoru) základní záruka 12 měsíců